Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet
RAPIV Constanta Sevastopol Chisinau URENIO

Проект BlasNet

Стартира проект "Черноморска мрежа за регионално развитие" (BlasNET) по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 г.. Настоящата програма е в рамките на Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) на Европейския съюз. Консорциумът на проекта BlasNET се състои от пет партньори от различни региони на следните страни: България, Гърция, Молдова, Румъния, Украйна и един асоцииран партньор от Италия. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) от Североизточен регион на България е бенефициент по проекта. Другите партньори са: Солунски университет "Аристотел" в Солун, Изследователски Комитет, Градски и регионални иновативни научни изследвания (AUTH URENIO), Солун, Гърция; Асоциация за МСП Констанца (PIMM), Румъния; Организация за развитие на сектор МСП (ODIMM) в рамките на Министерство на икономиката и търговията на Република Молдова; Агенция за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS) Севастопол, Украйна. Продължителността на проекта е 24 месеца, а бюджетът - 492 085 евро.

Проектът BlasNET е финансиран по Приоритет 1 на Програмата: "„Подкрепа за създаване на трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие, базирани на комбинирани ресурси”. Основната цел на проекта е създаването на Черноморска мрежа за регионално развитие, в която да бъдат включени организации, които подкрепят МСП (агенции за икономическо развитие, организации, представляващи МСП, бизнес инкубатори, браншови камари, както и експерти от университетите и бизнеса, специализирани в предоставянето на услуги за подкрепа на МСП). Реализацията на тази мрежа ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на МСП от Черноморските региони - партньори и представянето им на международните пазари, на потенциала и международните връзки на регионалните организации. Мрежата ще създаде условия за устойчива бизнес и информационна среда за МСП от региона на Черноморския басейн.

В рамките на проекта, МСП на територията на Черноморския регион ще бъдат анализирани в детайли. Ще бъдат разработени секторни анализи върху приоритетните икономически сектори за черноморските страни, като туризъм, морска индустрия и ИКТ, със съдействието на водещи регионални експерти. Тези анализи ще допринесат за определяне на нуждите на МСП от поддържащи услуги и това ще постави основа за създаването на Черноморската мрежа за регионално развитие. Мрежата също така ще търси подкрепа от основни представители на бизнеса, от други, успешно съществуващи Европейски мрежи, както и от местни, регионални и национални политичски фигури от Черноморските страни. Целта е да се стимулират хората, подкрепящи бизнеса и тези, правещи бизнес да контактуват повече по между си, да постигнат по-тясно сътрудничество и да откриват нови възможности за съвместни дейности и проекти в рамките на Черноморския регион.

Предвижда се да се проведат няколко семинара , адресирани към бизнес средите, администрациите, неправителствени организации и академичните среди във Варна (България), Солун (Гърция), Констанца (Румъния), Кишинев (Молдова) и Севастопол (Украйна), както и да се създаде интерактивен уеб портал за представяне на мрежата в Интернет.

Last updated: 02.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.