Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България

Регионална агенция за предприемачество и иновации (РАПИВ), създадена през 2002 г., е неправителствена утилитарна организация с нестопанска цел, осъществяваща дейността си в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.

Основни дейности:

Високотехнологичен инкубатор

Приоритетните сектори за приемане на фирмите:

 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Технологии за опазване и възстановяване на околната среда и устойчивото развитие на (включително алтернативни енергийни източници);
 • Авангардни морски технологии;
 • Медицински и фармацевтични продукти и технологии.

Дейности, насочени към подобряване на иновационната среда:

 • Осигуряване на преференциални условия за развитие на технологично ориентирани МСП;
 • Комерсиализация на научните изследвания;
 • Трансфер на ноу-хау и технологии;
 • Оказване на съдействие в намирането на: пазари, партньори за техническо и бизнес сътрудничество, източници на финансиране;
 • Активна рекламно-маркетингова политика на вътрешния и международните пазари;
 • Организиране и участие в национални и международни мултидисциплинарни екипи, срещи, конференции и семинари, които стимулират иновативното развитие на МСП.

Център за иновации и трансфер на технологии

Дейности са в следните направления:

 • Регионална иновационна политика;
 • Иновационни услуги за МСП;
 • Трансфер на технологии;
 • Регионални инвестиции.
Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.