Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Солунски университет „Аристотел”, Изследователски комитет, Градски и регионални иновативни научни изследвания (URENIO), Гърция

Звеното за градски и регионални научни изследвания е университетска лаборатория за насърчаване предоставянето на научни и технологични услуги. URENIO е част от катедра „Градско и регионално планиране” на Машиностроителния факултет на Солунски университет „Аристотел”.

Основни изследователски области:

  • Модели на териториалните системи за иновации (технологични области, клъстери, технологични паркове, Регионални Иновационни Стратегии, отворени иновативни екосистеми).
  • Иновативни процеси (интелект, трансфер на технологии, учене, иновативно сътрудничество, разработване на нови продукти, стартиращи компании от университети - spin-offs).
  • Дигитални интервали/пространства и платформи за подпомагане на иновационни практики и политики.

Други дейности:

  • Проектиране на цифрови/ интелигентни градове;
  • Разработване на ИТ платформи/ приложения за интелигентни градове;
  • Глобално наблюдение на интелигентни градове чрез сайта на URENIO;
  • Следдипломна квалификация:”Интелигентни градове и иновативни системи”;
  • Spin off компания: INTELSPACE SA;
  • Публикации за иновации, интелигентни градове и региони.

Опит по проекти:

URENIO участва основно в проекти по Европейските рамкови програми за изследователска и развойна дейност и иновативните дейности на Европейския фонд за регионално развитие. Звеното участва в редица проекти, финансирани от национални и международни изследователски институции и Европейската Комисия.

Постоянният състав на  URENIO е около 20 души. Научните области и квалификация на персонала са: градско и регионално развитие, химическо и минно машиностроене, електротехника и електроника, архитектура, социология, икономика, приложна математика и статистика.

Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.